• +31 (0) 516-471002
 • info@chemaco.nl

Algemene Verkoopvoorwaarden van CHEMACO BV
I ALGEMEEN
 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben betrekking op al onze overeen­komsten, dienstverlening, aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en rekeningen.
 2. Opmerkingen, en voorwaarden van welke aard ook, die afnemers of anderen op hun briefpapier of orderformulieren plaatsen dan wel op andere wijze voorstellen of deponeren, en die op enige wijze afwijken van bijgaande algemene verkoops­voorwaarden, binden ons alleen voor zover ze nadruk­kelijke en schriftelijk door ons geaccepteerd zijn.
 3. Ingeval een van deze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig is of wordt met een of andere wet of wettig regeling blijven de overige bepalin­gen van deze algemene verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht.
II AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN
 1. Al onze aanbiedingen, levertijden en offerteprijzen zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengeko­men.
 2. Opdrachten welke kopers bij ons mondeling dan wel schriftelijk geplaatst hebben worden alleen geacht door ons te zijn geaccepteerd na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

  Wanneer onze verkopers of vertegenwoordigers regelingen aangaan waarbij afgeweken wordt van onze algemene verkoopsvoorwaarden, zal die regeling alleen beschouwd worden als te zijn geaccepteerd na schriftelijke bevesti­ging onzerzijds.

 3. Wanneer na het afsluiten van een opdracht maar vóór aflevering van de bestelde producten onze kostprijs aantoonbaar toeneemt als gevolg van een verhoging van de prijzen van grondstoffen, hulpstoffen, energie, lonen, vrachtkosten, sociale lasten, in- of uitvoer heffingen of vergelijkbare lasten die plaatselijk of in het buitenland geheven worden, of tengevolge van revaluatie of devaluatie van lokale of buitenlandse valuta, behouden wij ons het recht voor een dergelijke kostprijs­verhoging te verhalen op koper door evenredige verhoging van de verkoopprijs.

  In een dergelijke situatie zal koper het recht hebben de overeenkomst te verbreken door ons binnen acht dagen nadat wij aangekondigd hebben de verkoopprijs te willen aanpassen, schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 4. Wanneer wij hebben aangeboden in vreemde valuta behouden wij ons het recht voor koper aan te slaan voor iedere wijziging in de wisselkoers tussen aanbie­dingsdatum en de dag van levering en de overeengekomen verkoop­prijs overeen­komstig aan te passen.

  In een dergelijke situatie zal koper het recht hebben de overeenkomst te verbreken door ons binnen acht dagen nadat wij aangekondigd hebben de verkoopprijs te willen aanpassen, schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

III AFLEVERING EN VERZENDING
 1. Al onze producten worden, in overleg, af fabriek geleverd of franco huis.
 2. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen behouden wij ons het recht voor tot 10 % meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.
 3. Wij behouden het recht van keuze van het transportmiddel, tenzij (ingeval van niet van te voren betaalde leveringen) wij minstens
  acht dagen voor verzending schriftelijke vrachtinstructies gekregen hebben.
IV RECLAMES
 1. Koper is verplicht de door ons aan hem geleverde goederen bij aankomst en voor opslag of gebruik te inspecteren
 2. Alle reclames moeten schriftelijk ingediend worden en ons binnen acht dagen na ontvangst van de goederen bereiken; bij gebreke hiervan, wordt de koper be­schouwd de goederen zonder voorbe­houd te hebben geaccep­teerd.
 3. In geval van een klacht is koper verplicht ons desgevraagd alle relevante informatie te verschaffen die nodig is om de klacht naar behoren te kunnen afhandelen, de goederen ter beschikking te houden voor inspectie en medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de aard van de klacht.
 4. Indien de goederen na levering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk verwerkt, beschadigd of omgepakt vervalt elk recht van reclame
 5. Wanneer wij op een klacht ingaan, zullen wij alleen verplicht zijn -tenzij ingeval van “force majeur” – tot vervanging of nalevering van de goederen in kwestie en niet aansprakelijk zijn voor daarbij opgelopen schades.
V AANSPRAKELIJKHEID
 1. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die koper kan lijden als gevolg van of in verband met levertijden. Alle door ons afgegeven leverschema’s zijn bij benadering en leiden niet tot een verplichting onzer­zijds om de goederen binnen de aangegeven tijd af te leveren, tenzij wij na afloop van een dergelijke periode schriftelijk gemaand zijn binnen afzienba­re tijd aan onze verplich­tingen te voldoen.
 2. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel, die direct of indirect veroorzaakt kunnen zijn door ons geleverde goederen of het gebruik hiervan, zelfs niet wanneer de oorzaak daarvan ligt in een fout in het materiaal of de fabricage van de goederen, tenzij Hoofdstuk 6.3.3. Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid), daarin anders voorziet.
 3. Wij geven geen garantie voor de geschiktheid van de door ons geleverde goederen voor bepaalde toepassingen. Koper moet zelf door ze tijdig aan relevante proeven of experimenten te onderwerpen vaststellen of de geleverde goederen voor zijn doeleinden geschikt zijn.
 4. In dit verband wordt iedere aansprakelijkheid onzerzijds nadrukkelijk uitgesloten, waaronder ook aansprakelijkheid voor afwijkingen die in het feitelijk gebruik kunnen optreden als gevolg van variaties in kleur of andere omstandigheden buiten onze macht.
 5. Wij geven geen enkele garantie noch accepteren wij enige aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van enige door ons afgegeven informatie of advies met betrekking tot de geschiktheid van onze producten voor bepaalde doeleinden, of tot Warenwettelijke zaken, vrachtkosten enz.. Al dit soort informatie wordt naar ons beste weten verstrekt, maar zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.
 6. Zo niettemin sprake zou kunnen zijn van aansprakelijkheid van Chemaco voor door de wederpartij geleden schade, dan is de schadevergoedingsplicht van Chemaco beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de levering waaruit de schade zou zijn ontstaan
VI FORCE MAJEUR

In geval van oorlog, mobilisatie, rellen, revolutie, import of exportbeperkingen, staking, brand, valutabeperkingen, tekorten in grondstoffen, halffabrikaat, of hulpstoffen, energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van onze onderleveranciers van goederen of diensten, of -algemeen- wanneer omstandigheden zich voordoen die ons nakoming van de overeenkomst beletten of bemoeilijken, hebben wij de mogelijkheid hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder ons tot de rechter te hoeven wenden, dan wel afleveringen geheel of gedeeltelijk uit te stellen tot genoemde omstandigheden hebben opgehouden zich voor te doen, dit alles zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

VII BETALINGEN
 1. Betalingscondities voor alle verkochte goederen en diensten zijn: netto overboe­king binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 2. In geval niet aan de betalingscondities wordt voldaan, zal koper rente in rekening gebracht worden over het uitstaande bedrag tegen de wettelijke rente op jaarbasis, berekend vanaf de vervaldatum, en zonder uitsluiting van ons recht om volledige schadevergoeding te eisen voor alle geleden schade. Alle eventuele incassokos­ten en vervolgingskosten, waaronder begrepen die voor noodzakelijke rechts­geleerde bijstand, zowel in als buiten rechte, zijn voor rekening van de koper en worden, onverminderd het recht op volledige voldoening, bepaald op 15 % van de vordering op koper. Beroep op compensatie zal de koper niet vrijstaan. Het staat de koper voorts niet vrij om betaling onverschillig om welke reden op te schorten of door beslag onder zichzelf op andere wijze te blokkeren. In afwijking in zoverre van het bepaalde bij de art. 6:52 BW en 6:262 BW zullen wij gerechtigd zijn te bepalen in mindering van welke schuld of schulden een door de koper verrichte betaling strekt.
 3. Wanneer per bank, giro, cheque of postwissel zal de datum waarop het betrokken bedrag op onze rekening is bijgeboekt beschouwd worden als de betaaldatum.
 4. Het indienen van een klacht vrijwaart koper niet van zijn verplichting de beta­lingscondities na te komen.
VIII IN GEBREKE BLIJVEN VAN KOPER
 1. Wanneer koper verzuimt levering van de gekochte goederen binnen de overeengeko­men periode te aanvaarden, en/of daarvoor te betalen en/of hij handelt in strijd met de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden of in gebreke blijft met de naleving hiervan, zijn wij terstond gerechtigd, zonder enige voorafgaande aanmaning of in gebreke stelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, alle nog lopende contracten geheel of gedeeltelijk uit te stellen en/of, naar onze keuze, geheel of gedeeltelijk te verbre­ken alles zonder ons recht om volledige schadevergoeding te vragen voor alle geleden schade op te geven.
 2. In de hierboven in 1 genoemde gevallen en ook wanneer de koper in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, enigerlei akkoord aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf of een deel daarvan sluit of indien – volgens door ons ontvangen informatie- diens solvabiliteit onvol­doende geacht moet worden, zullen alle nog onbetaalde rekenin­gen of daarvan nog uitstaande termijnen terstond opeisbaar worden en behouden wij ons het recht voor om alle nog uitstaande contracten met koper alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling.
IX EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van alle geleverde goederen, inclusief verpakking en ongeacht hun conditie, blijft aan ons, tot zij volledig betaald zijn.

In geval van het niet voldoen aan de betalingscondities , behouden wij ons het recht voor om dergelijke goederen weer in bezit te nemen zonder enige sommatie, wijzen op in gebreke blijven, of rechtsgang. In zo’n geval zal koper gebonden zijn de geleverde goederen op eerste verzoek over te dragen en ons ter beschikking te stellen. Koper zal slechts het recht hebben de geleverde goederen te gebruiken, verkopen, veranderen of verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Totdat wij volledig betaald zijn, zal koper niet het recht hebben de goederen te verpan­den, in bewaring of in consignatie te geven, of ze als onderpand of zekerheid te gebruiken of ze over te dragen of ter beschikking te stellen aan derden op enige andere wijze of onder welke noemer dan ook.

X ALGEMEEN
 1. Al onze overeenkomsten zullen in alle opzichten vallen onder het Nederlandse Recht.
 2. Alle geschillen die opkomen uit of in verband met onze verkoopovereenkomsten, offertes en/of leveringen, zullen in eerste instantie toevertrouwd worden aan de bevoegde rechtbank in het district Leeuwarden.